Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci

Poverená riaditeľka materskej školy: Mária Zemanovičová
Učiteľky materskej školy: Danka Samuelová
  Alena Daňová
  Zuzana Straková
  Mária Straková
  Ivona Hejdišová


 

Ostatní zamestnanci

Správkyňa zariadena školského stravovania: Slávka Vrábliková  
Kuchárka zariadena školského stravovania:

 

Monika Hýsková

Barišová Mária

 

 
Školníčka materskej školy: Podoláková Veronika  

Upratovačka materskej školy:

Čaklošová Iveta  

 

Rada školy


  • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy / k počtu prijímaných detí a k informáciám o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa materskej školy

Rada školy má funkčné obdobie štyri roky.

Zloženie rady školy

predseda : Ing. Géciová Formánková Martina - zástupca                                                                              rodičov

podpredseda :

p . Straková Mária- zástupca pedagogických                                                 zamestnancov
členovia : p.Nováková Viera - zástupca zriaďovateľa OU
    

p .Vrábliková Slávka - zástupca prevádzkových                                               zamestnancov

p.Straková Zuzana - zástupca pedagogických   

                                     zamestnancov

 

Mgr. Veisová Barbora - zástupca rodičov 

p.Omachelová Slavomíra - zástupca rodičov