Navigácia

Obsah

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018

Typ: ostatné
Obec Zamarovce podľa ...

 

Obec Zamarovce podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy konané 10.11.2018.

 


tu ku stiahnutiu

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obce

 

Dňa 6. júla 2018 predseda NR SR rozhodnutím č. 1108 určil termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018. 

Informácie  v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Právo voliť

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach (ďalej len „volič“).

§ 163

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

 

Právo byť volený

§ 164

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

§ 165

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr

v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Zamarovce

 ku  dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obce

 

Obec Zamarovce podľa § 171, ods 9 zákona č. 180/2014 Z.z, oznamuje, že ku dňu 6. júla 2018 má obec Zamarovce  1088, slovom Jedentisícosemdesiatosem obyvateľov.

 

       Určenie volebného obvodu a počtu volených poslancov 

Uznesenie č.  45/2018

Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach   u r č u j e   podľa § 166 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. 9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach bude mať vo volebnom období 2018-2022 celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec, 1 volebný okrsok, miestnosť na hlasovanie je určneá sála kultúrneho domu.

 

 

                                Určenie rozsahu  výkonu  funkcie starostu obce                                                                                   

Uznesenie č.  46/2018

Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach    u r č u j    podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah funkcie starostu na plný úväzok.

 

V Zamarovciach dňa : 16.07.2018

                                                                             

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 23. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2018 14:57
Autor: