Navigácia

Obsah

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.decembra 2017 (pondelok) o 18,00 hod. v sále KD Zamarovce ....

                                                                                           V  Zamarovciach, dňa  05.12.2017.

                                                         

P o z v á n k a

na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

=========================================

 

Pozývam Vás na riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa  11.12.2017  (pondelok) o 18,00 hod.

v sále Kultúrneho domu Zamarovce.

 

Návrh programu  rokovania:

    

    1.  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.                  

    2.  Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva.

    3.  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obec.zastupiteľstva.   

    4.  Správa o plnení rozpočtu k 30.09.2017. 

    5.  Návrh na úpravu rozpočtu  na rok 2017.

    6.  Schválenie návrhu  rozpočtu na rok 2018 a výhľad na roky 2018-2020.

    7.  Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2017 o miestnych daniach.

    8.  Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne 

         odpady a drobné stavebné odpady.

    9.  Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN  č.2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska.

   10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za rozvoj.

   11. Návrh na schválenie VZN č. 2/2018 Poplatky obce Zamarovce.

   12. Návrh na schválenie uznesenia  k Zmenám  a doplnkom k ÚPN obce Zamarovce.

   13. Oboznámenie  poslancov a občanov s výsledkami šetrenia Okresnej prokuratúry  

         Trenčín  k podnetu od poslancov obce.

   14. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného

         Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.

   15. Inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce k 31.12.2017 a návrh na 

         schválenie inventarizačnej komisie na výkon inventarizácie.

   16. Prerokovanie žiadostí  podnikateľov na využitie obecných pozemkov (Ostrov).

   17. Rôzne

   18. Diskusia.

   19. Záver.

 

 

                                                                                                      Stanislav Červeňan

                                                                                                        starosta obce  v.r.                                                                                                                                                                                     


Vytvorené: 5. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2017 15:47
Autor: