Navigácia

Obsah

Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce

Typ: ostatné
Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Zamarovce na deň 25. januára 2018 ...

                                   Vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce     

                                                     Zamarovce na deň 25.2018.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zamarovce v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva č.101/2018 zo

dňa 19.12.2018           

                                                                   v y h l a s u j e 

voľby na funkciu hlavného kontorlóra obce Zamarovce na deň 25.januára 2019.

Záujemca na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom úrade v Zmarovciach

                                                       t.j. do 11. januára 2019.

Prihláška doručená po tomto termíne nebude akceptovateľná.

       Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra tretov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. kvalifikačným predpokladom na funciu hlavnéh kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 21. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2018 11:33
Autor: