Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho  konania vo veci povolenia  vodnej stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania:

      "Dobudovanie kanalizačnej siete Zamarovce - ul. Športová",

ktorá pozostáva zo stavebného objektu:

      SO 305 Kanalikzácia splašková ul. Športová - I. etapa.

 

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Späť