Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Späť