Navigácia

Obsah

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k  31.12.220: 1166

Z toho:

muži:       578
ženy:       588
 

Trvalý pobyt

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Doklady potrebné na prihlásenie k pobytu:- platný občiansky preukaz

Vlastník a spoluvlastník nehnuteľnosti
a) LV nie starší ako 3 mesiace
b) Osobné doklady (rodný list, sobášny list, rozvedení - právoplatné rozhodnutie o rozvode, vdovec (vdova) - úmrtný list, vysokoškolsky vzdelaní - diplom)

Nie vlastník
c) Na tlačive k prihláseniu treba osvedčené podpisy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v prenájme.

Potvrdenie sa nevyžaduje podľa § 3 ods.8 písm.d) zákona č.253/1988 Z.z. a podľa § 4 ods.6 písm.b), ak :

  1.  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak:
  4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok  5 €

podľa položky 8 prílohy k zákonu č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu bez poplatku.

 

Vycestovanie občana do zahraničia

V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. - § 9.

 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Zároveň je povinný odovzdať občiansky preukaz úradu, ktorý ho vydal.

 

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu - § 7 ods.1 písm.f).
V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. - § 8 ods.1
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. - § 8 ods.5.Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. - § 8 ods.3.