Navigácia

Obsah

Symboly obce

Najstaršia pečať obce Zamarovce nezisteného datovania má v priemere 27 mm a použili ju ešte roku 1760. V pečatnom poli, v neskorogotickom štíte je zobrazený strapec hrozna. Kruhopis nie je na odtlačku čitateľný, avšak vznik pečatidla je možný v druhej polovici 17-stor. či na začiatku 18.stor.

V neskoršom období, asi v druhej polovici 19.stor., kedy za zaznamenaný nárast písomností, začali overovať túto produkciu pečiatkou. Pečatidlo nevtláčali do vosku, ale z podušky na listinu.

Na začiatku 20.storočia už používali nápisové pečate namiesto pečatí so symbolom obce (erbom) a kovové pečatidlá museli nahradiť gumennými.

Názov obce Zamarovce sa menil a s ním aj obecná pečať. V období silnejúcej maďarizácie uzákonili r.1898 jednotné maďarské pomenovanie obcí, čím Zamarovce premenovali na Vágzamard (1906-1913).145

Podľa zákona č.125/1927 Zb. mohli obce používať len nápisové pečate a od r.1945 podnes sa v nich vyskytujú štátne znaky.

Po politických zmenách koncom roka 1989 môžu obce používať svoje symboly, t.j. erb, vlajku a pečať.

Obec Zamarovce sa tak rozhodla r.1999 a po príslušnom konaní má svoj erb, vlajku a pečať. Návrh na tieto symboly najprv schválilo obecné zastupiteľstvo 25.8.1999 uznesením č.7/99, a potvrdilo ich 14.10.1999 uznesením č.8/99, po prerokovaní a rozhodnutí Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (č.413/99). Obecné zastupiteľstvo schválilo 7.3.2001 uznesením č.1/2001 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2001 o používaní obecných symbolov, ktoré sú zároveň časťou Štatútu obce Zamarovce (túto asť schválili tiež 7.3.2001 uznesením č.1/2001 ako prílohu k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2001). Symboly obce (erb a vlajka) sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou Z-76/99.

Návrh na symboly vypracoval Ing. Zdenko g.Alexy z Bratislavy, člen Heraldickej komisie MV SR po konzultácii s predstaviteľmi obce. Návrh orientoval na obsah spomínanej najstaršej známej obecnej pečate Zamaroviec so strapcom hrozna a do štítu vložil šesťcípu hviezdičku, ktorá naznačuje väzbu na mesto Trenčín.

 

Erb obce Zamarovce


V Heraldickom registri Slovenskej republiky je zapísaný v tejto podobe: v zelenom štíte strieborný strapec hrozna na zlatej stopke s jedným doľava rastúcim listom, sprevádzaný v pravom hornom rohu zlatou hviezdou.

 

Vlajka obce Zamarovce


Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2,9), žltej (1,9), bielej (1,9), zelenej (1,9), bielej (1,9), žltej (1,9) a zelenej (2,9). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce Zamarovce

Tvorí erb obce s kruhopisom: OBEC ZAMAROVCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Farby obce Zamarovce sú zelená, žltá a biela.