Navigácia

Obsah

Materská škola

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvorili a vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchove a vzdelávaní: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov. Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. Pravidelne ich dopĺňať sa nám darí vďaka rodičom, sponzorom a Občianskemu združeniu „Čarovná škôlka“ pri materskej škole. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí.

Jedinečnosť našej materskej školy spočíva aj v takmer rodinnom charaktere budovy a tak sa tu všetci poznáme, vidíme, stretávame ako jedna rodina. Budovu tvoria dve triedy na prízemí: 1 . trieda - 2-3 ročné deti – 15, 2. trieda - 3-5 ročné deti – 18, 3. trieda - 4-6 ročné deti - 22, spálne na poschodí vybavené protialergickými paplónikmi a vankúšmi, bez kobercov, s novými plastovými oknami a čističkou vzduchu. Pri predstavovaní školy nesmieme zabudnúť na prevádzkových zamestnancov – naše pani kuchárky, správkyňu jedálne a školníčku materskej školy a upratovačku.

V záhrade materskej školy sme realizovali prístavbu jednej kompletnej triedy pre 21 detí.

"Učiť možno slovami, vychovávať príkladom" (J.A . Komenský)

 

Charakteristika materskej školy

  • Materská škola Zamarovce je obecná materská škola , ktorej zriaďovateľom je Obecný úrad Zamarovce
  • v súčasnosti je materská škola trojjtriedna a patrí medzi štandardné materské školy s tým, že zohľadňuje a využíva lokalitu ,podmienky a personálne zloženie školy
  • veľkou prednosťou je záhrada , ktorá je centrom mnohých aktivít a podujatí
  • vo výchove a vzdelávaní detí postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
     a následne našim Školským vzdelávacím programom „ Krtkova záhradka “
  • využívame možnosť získania 2 % dane cez Občianske združenie „Čarovná škôlka“
  • pri zabezpečovaní prevádzky školy vychádzame z požiadaviek a potrieb rodičov
  • kolektív materskej školy sa spolu s rodičmi snaží spolupodieľať na obnove exteriéru a interiéru školy

 

 

Organizácia materskej školy

Materská škola je trojtriedna a deti sú zaradené do tried podľa veku :

1. trieda 2 – 3 ročné deti

2. trieda 3 – 5 ročné deti

3. trieda 4 – 6 ročné deti

 


Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania, tzn. dieťa nesmie mať plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.

 

Prevádzková doba

Prevádzka materskej školy je denne v čase od 6:30 do 16:00 hodiny

Upozornenie pre rodičov :

Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny, po dohode s rodičmi je možnosť príchodu aj neskôr. Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy osobne alebo telefonicky - 032 6522852 najneskôr do 8:00 hodiny príslušného dňa. Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať školský a prevádzkový poriadok materskej školy, ktorý je vyvesený vo vstupnej chodbe materskej školy.