Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:             

Ing.Blanka Škodová

 

Učiteľky materskej školy: Mária Bakošová
  Alena Daňová
  Zuzana Straková
  Mária Straková
  Mária Zemanovičová


 

Ostatní zamestnanci

Správkyňa zariadena školského stravovania:    
Kuchárka zariadena školského stravovania:

 

Monika Hýsková

Mária Barišová 

 

 
Školníčka materskej školy: Veronika Podoláková   

Upratovačka materskej školy:

Iveta Čaklošová   

 

Rada školy


  • vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy / k počtu prijímaných detí a k informáciám o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa materskej školy

Rada školy má funkčné obdobie štyri roky.

Zloženie rady školy

predseda :  p. Stašáková Lucie -   zástupca                                                                              rodičov

podpredseda :

p . Straková Mária- zástupca pedagogických                                                 zamestnancov
členovia : p. Adaška Boris - zástupca zriaďovateľa OU
    

                               - zástupca prevádzkových                                                 zamestnancov

p.Straková Zuzana - zástupca pedagogických   

                                     zamestnancov

 

Mgr. Veisová Barbora - zástupca rodičov 

p.Omachelová Slavomíra - zástupca rodičov