Navigácia

Obsah

UPOZORNENIE NA ZVEREJNENIE NÁVRHU VZN č.3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ: ostatné
UPOZORNENIE  NA ZVEREJNENIE NÁVRHU  VZN č.3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   1Návrh VZN č.3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...

 

Vážení občania, 

podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí  byť návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dnešným dňom t.j.  02.11.2021  začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do  15.11.2021 na obecnom úrade.

Návrh VZN č.3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zamarovce

 

 


Príloha

Vytvorené: 10. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2021 08:36
Autor: