Navigácia

Obsah

UPOZORNENIE - návrh VZN č.1/2021, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov apodmienky úhrady v školskej jedálni

Typ: ostatné
VZNNávrh VZN č.1/2021, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ...

Vážení občania, 

podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí  byť návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom  25.03.2021  začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do  06.04.2021 na obecnom úrade.

 

Návrh VZN č.1/2021, ktoýrm sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ


Príloha

Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2021 13:31
Autor: