Navigácia

Obsah

Upozornenie - zverejnenie Návrhu VZN č.1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zamarovce

Typ: ostatné
Návrh VZN č.1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zamarovce ...

Vážení občania, 

 podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu obce a záverečného účtu visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do  18.9.2020 na obecnom úrade.

Návrh VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území Obce Zamarovce

Oznámenie o prevádzkovej dobe - Príloha č.1 k VZN č.1/2020

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - Príloha č.2 k VZN č.1/2020


Prílohy

Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 14:08
Autor: