Navigácia

Obsah

UPOZORNENIE - ZVEREJNENIE NÁVRHU VZN č.2/2021, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Typ: ostatné
UPOZORNENIE - ZVEREJNENIE NÁVRHU VZN č.2/2021 o p 1Návrh VZN č.2/2021, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ...

 

Vážení občania, 

podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí  byť návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dnešným dňom t.j.  10.09..2021  začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do  24.09.2021 na obecnom úrade.

 

Návrh VZN č.2/2021, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni


Prílohy

Vytvorené: 10. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2021 16:04
Autor: