Navigácia

Obsah

Upozornenie - zverejnenie Návrhu VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zamarovce

Typ: ostatné
Návrh VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zamarovce

Vážení občania, 

 podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí návrh VZN  visieť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do  22.09.2020 na obecnom úrade.

VZN č.3/2020 o miestnom pooplatku za rozvoj


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2020 11:14
Autor: