Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Úlohy obecného úradu
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

 

 

 

Meno, telefón Oddelenie
Ľubica Hatnančíková
032/6520636

Samostatný odborný referent

účtovníctvo, fakturácia, evidencia obecného majetku 
personalistika a mzdy, správa dane z nehnuteľnosti, evidencia psov, poplatok za psov

 

Otília Drienková
032/6523582
 

Administratívna pracovníčka

podateľňa, sekretariát, pokladňa, evidencia obyvateľstva, obsluha obecného rozhlasu, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia odpadov, poplatky za komunálny odpad, evidencia hrobových miest, evidencia rybárskych lístkov, archivácia

 

Ľuboš Minárik

0902/891363

Zástupca starostu
Mgr.Oto Ondrkál
032 / 743 80 65
Hlavný kontrolór obce

Helena Kopúňová

0911/379099

032/6523582

Administratívna pracovníčka

podateľňa, sekretariát, pokladňa, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, agenda stavebného úradu.

 

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok:  06:30-15:30

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       06:30-16:30

Štvrtok:      06:30-15:30

Piatok:       06:30-11:15

Pokladničné hodiny: v stránkové dni: 06:30-15:30

Obedňajšia prestávka: 11:15-11:45

 

                                                                                                      
Telefón: 032/6523582,  0911/379099
Fax: 032/6523582
e-mailzamarovce@obeczamarovce.sk

Adresa obecného úradu: Obecný úrad Zamarovce
                                              Zamarovská 1/97
                                              911 05 Zamarovce