Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Úlohy obecného úradu
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

 

 

 

Meno, telefón

Oddelenie

Ľubica Hatnančíková
032/6520636

Samostatný odborný referent

účtovníctvo, fakturácia, evidencia obecného majetku 
personalistika a mzdy, správa dane z nehnuteľnosti, evidencia psov, poplatok za psov

 

Otília Drienková
032/6523582
 

Administratívna pracovníčka

podateľňa, sekretariát, pokladňa, evidencia obyvateľstva, určovanie súpisných a orientačných čísiel, obsluha obecného rozhlasu, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia odpadov, poplatky za komunálny odpad, evidencia hrobových miest, evidencia rybárskych lístkov, archivácia, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

Ľuboš Minárik

0902/891363

Zástupca starostu

Mgr.Oto Ondrkál
032 /743 80 65

Hlavný kontrolór obce

 

Zuzana Kňazovčíková

0911/379099

032/6523582

Samostatný odborný referent - stavebný úrad 

stavebný úrad, podateľňa,  pokladňa,  osvedčovanie podpisov a listín

 

Stránkové dni a úradné hodiny:

Pondelok:  07:30 - 15:30

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       07:30 - 17:00

Štvrtok:      07:30 - 15:30

Piatok:        07:30 - 14:00

Pokladničné hodiny: viď úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00

 

                                                                                                      
Telefón: 032/6523582,  0911/379099
Fax: 032/6523582
e-mailzamarovce@obeczamarovce.sk

Adresa obecného úradu: Obecný úrad Zamarovce
                                              Zamarovská 1/97
                                              911 05 Zamarovce