Navigácia

Obsah

OcÚ Zamarovce oznamuje svojim občanom, že dňa 11.12.2021 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. bude mimoriadne otvorený nový zberný dvor v Zamarovciach. Prevádzková doba ZD bude upravená na zimný a letný režim. (Môže sa časom upraviť, podľa požiadaviek občanov). V zimnom režime (od 01.11. do 31.03.) bude ZD otvorený v prvú sobotu v mesiaci od 08.00 hod. do 12.00 hod. V letnom režime (od 01.04. do 31.10.) bude ZD otvorený v každú párnu sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod. a v každú nepárnu stredu od 12.00 hod. do 18.00 hod. ZD Zamarovce sa nachádza pri automatizovanej tlakovej stanici NDS (obslužná komunikácia) smer odpočívadlo D1 – OMV (parc. č. 508/8 a ďalšie).

Čo všetko je možné odovzdať na zbernom dvore: papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, šatstvo a textílie, jedné oleje a tuky, plasty, objemný odpad (rozobraný a zbavený vytriediteľných zložiek), drobný stavebný odpad (za poplatok), žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, vyradené elektrické a elektrotechnické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, biologicky rozložiteľný odpad (lístie, tráva – iba pre občanov užívajúcich hnedú nádobu) a ostatné druhy uvedené vo VZN č. 4/2021 obce Zamarovce. Pripravujeme pre Vás – zber kovového šrotu.

Postup preberania odpadu na zbernom dvore: pri vstupe do ZD je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá na ZD. Poplatník obce je povinný sa pri vstupe do priestorov ZD ohlásiť na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka, ktorý zváži a overí druh dovážaného odpadu, overí totožnosť a bydlisko poplatníka a zaeviduje odpad do evidencie. Následne sa odpad umiestni na príslušné miesto – kontajner. Vykládku a uloženie odpadu do zberných nádob je povinný si občan vykonať sám, pričom v prípade znečistenia plochy vykoná jej upratanie, resp. uvedenie do pôvodného stavu. Prevádzkovanie ZD je v súlade s VZN obce č. 4/2021 a riadi sa prevádzkovým poriadkom.

ZD Otváracie hodiny

ZD Zoznam druhov odpadov

ZD Prevádzkový poriadok

ZD VZN č.4-2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Zamarovce

ZD Umiestnenie - mapa