Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Materská škola

Materská škola Zamarovce Materská škola je obecná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Zamarovce.  Je situovaná v krásnom prírodnom prostredí, v blízkosti rieky Váh. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 2,5 – 6 rokov a pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Súčasťou výchovy je aj príprava na povinnú školskú dochádzku.

Materská škola plní úlohy školského vzdelávacie programu „Krtkova záhradka.“ Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Zameraná je na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na výchovu k zdravému životnému štýlu, k zdravému postoju k životnému prostrediu.

Materská škola má rodinný charakter a jej veľkou prednosťou je záhrada, ktorá je centrom mnohých podujatí a aktivít. Našou každodennou snahou a poslaním je vytvárať podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchove a vzdelávaní: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom.  
Víziou materskej školy je: „Chceme byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne a šťastne, kde rodičia sú spokojní a učitelia radi, že pracujú v našej materskej škole.“

Materskú školu podporuje Občianske združenie Čarovná škôlka pri MŠ Zamarovce kúpou učebných i pracovných pomôcok pre deti, pracovnými zošitmi, prispieva na kultúrne a vzdelávacie podujatia, na Mikulášske balíčky pre deti, vianočné darčeky, na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach v MŠ.

Organizácia materskej školy

Materská škola je trojtriedna a deti sú zaradené do tried podľa veku:

 • 1. trieda LIENKY  (2 – 3 ročné deti)
 • 2. trieda VČIELKY (3 – 5 ročné deti)
 • 3. trieda SOVIČKY (4 – 6 ročné deti)

Prevádzková doba

Prevádzka materskej školy je denne v čase od 6:30  hod. do 16:00 hod.

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Dočasné odlúčenie od rodičov.
 • Zvládnuť základné hygienické návyky -  dieťa by malo mať osvojené základné sebaobslužné návyky. Vedieť sa samo najesť a napiť. Zvládnuť základné hygienické potreby - ísť na záchod, umyť sa, obliecť a obuť. V čase nástupu do materskej školy by už nemalo nosiť plienky, ani byť zvyknuté na fľašu či cumlík.
 • Mať rozvinutú jemnú motoriku -  manipulovať s hračkami, rôznymi hrami.
 • Dieťa by malo poznať svoje meno.

DOCHÁDZKA  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Do MŠ môžu chodiť len zdravé deti.
 • Voďte deti včas a pravidelne do materskej školy, najneskôr do 8.00 hod a vyzdvihnite si ich najneskôr do 16.00. hod.
 • Na neskorší ranný príchod upozorní zákonný zástupca učiteľku deň vopred, alebo aktuálne ráno telefonicky.
 • Zákonný zástupca  (splnomocnená osoba, alebo súrodenec starší ako 10 rokov) osobne odovzdá dieťa učiteľke v triede. Za dieťa, ktoré rodič nechá samé v šatni, v umyvárke alebo ak rodič pošle dieťa samé do MŠ učiteľka nezodpovedá.
 • Ak má učiteľka podozrenie, že je dieťa choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.
 • Učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede.
 • Zákonný zástupca vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu).
 • Nezabúdajte na včasné odhlásenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ, alebo zo stravy deň vopred, prípadne aktuálny deň do 8.00 hod.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlá, nápoje, sladkosti a čokoľvek iné, (prípadne kvapky nenechávať v skrinke dieťaťa).
 • Ak je dieťa neprítomné viac ako 7 dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ.
 • Prosíme načas uhrádzať poplatky za stravu a mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ.
 • V šatni, v MŠ dochádza k zámenám oblečenia detí, ak je možné, podpíšte si oblečenie.
 • Zabezpečte deťom vhodné prezuvky  - klasické papučky najvhodnejšie  (nie šľapky, crocsy, obuv s čiernou podrážkou).
 • Deti obliekajte pohodlne, aby neboli obmedzované v pohybe a mohli sa ľahko obliecť, vyzliecť.
 • Deti obliekajte primerane vzhľadom k počasiu.
 • Veďte spolu s nami deti k odkladaniu vecí do skrinky, k samostatnosti, k sebaobsluhe, k udržiavaniu poriadku – ukladaniu vecí a  topánok.
 • Mladším deťom dajte náhradné oblečenie do skriniek (náhradnú spodnú bielizeň).
 • Spolu s nami veďte deti k sebaobslužným, hygienickým a stolovacím návykom primeraným jeho veku.
 • Ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako 7 dní.
 • Za hračky prinesené z domu materská škola nezodpovedá, vhodné je, aby ich dieťa nenosilo do MŠ.
 • Zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, o dianie v MŠ, komunikujte s učiteľkami na triedach, budeme Vám veľmi vďační za akúkoľvek pomoc.
 • V areály materskej školy je zakázané fajčiť, vodiť psov.                                                                                                                                                                                Ďakujeme 😊  

Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať školský a prevádzkový poriadok materskej školy, ktorý je vyvesený vo vstupnej chodbe materskej školy.

ADAPTÁCIA DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Adaptacia dieťaťa v MŠ.docx (75.94 kB)

 

PODMIENKY DOCHÁDZKY DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa do MŠ v prípade:

 • ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa  neumožňuje jeho prijatie do kolektívu detí,
 • ak je dieťa bledé, bolí ho bruško, má hnačku, zvracia,
 • keď má dieťa zelený výtok z nosa, hnisavý výtok z očíjačmeň na oku,
 • ak má dieťa dusivý, dráždivý kašeľ,
 • ak malo dieťa deň predtým teplotu 38º C a viac, prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
 • keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, osýpky), prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
 • keď je dieťa napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty) so sprievodnými príznakmi – svrbenie pokožky vo vlasovej časti, vŕtanie sa v nose, svrbenie v konečníku a pod.,
 • ak je dieťa bacilonosičom – prejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • ak dieťa nie je zdravotne spôsobilé – denne sa pomočuje, alebo má problém s udržaním stolice – (riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy do času úplného odstránenia problému). 
 • Ak je dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho pedagogický zamestnanec prijať do MŠ iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.

Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

1. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, v prípade, že:

a) dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b) zákonný zástupca dieťaťa nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,

c) zákonný zástupca dieťaťa neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d) zákonný zástupca dieťaťa bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa,

e) predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

2. V písomnom upozornení, ktoré predchádza vydaniu rozhodnutia o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, musí byť zákonný zástupca upozornený na eventualitu, že ak sa situácia, ktorá sa považuje za porušovanie školského poriadku bude opakovať, riaditeľ školy využije svoju kompetenciu a rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a vydá o tom rozhodnutie.

V priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní, ktoré vydá materská škola pri slávnostnej rozlúčke predškolákov.

 

 

 

 

Obec

VOĽBA PREZIDENTA SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

 

Kalendár zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1
2
3 4
5
6 7
8 9
10 11
12 13 14
15
16
17 18 19
20 21
22 23
24 25 26 27 28
29
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24
1
25 26 27 28 29 30

E-CYCLING

E-cycling

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk

stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

IČO: 00687251

DIČ: 2021332302

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
mierny dážď 29 °C 17 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/17 °C
nedeľa 23. 6. polojasno 27/15 °C
pondelok 24. 6. zamračené 26/14 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021