Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Materská škola

Materská škola Zamarovce Materská škola je obecná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Zamarovce.  Je situovaná v krásnom prírodnom prostredí, v blízkosti rieky Váh. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 2,5 – 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Súčasťou výchovy je aj príprava na povinnú školskú dochádzku.

Materská škola plní úlohy školského vzdelávacie programu „Krtkova záhradka.“ Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Zameraná je na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na výchovu k zdravému životnému štýlu, k zdravému postoju k životnému prostrediu.

Materská škola má rodinný charakter a jej veľkou prednosťou je záhrada, ktorá je centrom mnohých podujatí a aktivít. Našou každodennou snahou a poslaním je vytvárať podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchove a vzdelávaní: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom.  
Víziou materskej školy je: „Chceme byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne a šťastne, kde rodičia sú spokojní a učitelia radi, že pracujú v našej materskej škole.“

Materskú školu podporuje Občianske združenie Čarovná škôlka pri MŠ Zamarovce kúpou učebných i pracovných pomôcok pre deti, pracovnými zošitmi, prispieva na kultúrne a vzdelávacie podujatia, na Mikulášske balíčky pre deti, vianočné darčeky, na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach v MŠ.

Organizácia materskej školy

Materská škola je trojtriedna a deti sú zaradené do tried podľa veku:

 • 1. trieda LIENKY  (2 – 3 ročné deti)
 • 2. trieda VČIELKY (3 – 5 ročné deti)
 • 3. trieda SOVIČKY (4 – 6 ročné deti)

Prevádzková doba

Prevádzka materskej školy je denne v čase od 6:30  hod. do 16:00 hod.

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Dočasné odlúčenie od rodičov.
 • Zvládnuť základné hygienické návyky -  dieťa by malo mať osvojené základné sebaobslužné návyky. Vedieť sa samo najesť a napiť. Zvládnuť základné hygienické potreby - ísť na záchod, umyť sa, obliecť a obuť. V čase nástupu do materskej školy by už nemalo nosiť plienky, ani byť zvyknuté na fľašu či cumlík.
 • Mať rozvinutú jemnú motoriku -  manipulovať s hračkami, rôznymi hrami.
 • Dieťa by malo poznať svoje meno.

DOCHÁDZKA  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • Do MŠ môžu chodiť len zdravé deti.
 • Voďte deti včas a pravidelne do materskej školy, najneskôr do 8.00 hod a vyzdvihnite si ich najneskôr do 16.00. hod.
 • Na neskorší ranný príchod upozorní zákonný zástupca učiteľku deň vopred, alebo aktuálne ráno telefonicky.
 • Zákonný zástupca  (splnomocnená osoba, alebo súrodenec starší ako 10 rokov) osobne odovzdá dieťa učiteľke v triede. Za dieťa, ktoré rodič nechá samé v šatni, v umyvárke alebo ak rodič pošle dieťa samé do MŠ učiteľka nezodpovedá.
 • Ak má učiteľka podozrenie, že je dieťa choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára.
 • Učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede.
 • Zákonný zástupca vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú nepohodu).
 • Nezabúdajte na včasné odhlásenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ, alebo zo stravy deň vopred, prípadne aktuálny deň do 8.00 hod.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlá, nápoje, sladkosti a čokoľvek iné, (prípadne kvapky nenechávať v skrinke dieťaťa).
 • Ak je dieťa neprítomné viac ako 7 dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ.
 • Prosíme načas uhrádzať poplatky za stravu a mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ.
 • V šatni, v MŠ dochádza k zámenám oblečenia detí, ak je možné, podpíšte si oblečenie.
 • Zabezpečte deťom vhodné prezuvky  - klasické papučky najvhodnejšie  (nie šľapky, crocsy, obuv s čiernou podrážkou).
 • Deti obliekajte pohodlne, aby neboli obmedzované v pohybe a mohli sa ľahko obliecť, vyzliecť.
 • Deti obliekajte primerane vzhľadom k počasiu.
 • Veďte spolu s nami deti k odkladaniu vecí do skrinky, k samostatnosti, k sebaobsluhe, k udržiavaniu poriadku – ukladaniu vecí a  topánok.
 • Mladším deťom dajte náhradné oblečenie do skriniek (náhradnú spodnú bielizeň).
 • Spolu s nami veďte deti k sebaobslužným, hygienickým a stolovacím návykom primeraným jeho veku.
 • Ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako 7 dní.
 • Za hračky prinesené z domu materská škola nezodpovedá, vhodné je, aby ich dieťa nenosilo do MŠ.
 • Zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, o dianie v MŠ, komunikujte s učiteľkami na triedach, budeme Vám veľmi vďační za akúkoľvek pomoc.
 • V areály materskej školy je zakázané fajčiť, vodiť psov.                                                                                                                                                                                Ďakujeme 😊  

Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať školský a prevádzkový poriadok materskej školy, ktorý je vyvesený vo vstupnej chodbe materskej školy.

ADAPTÁCIA DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Adaptacia dieťaťa v MŠ.docx (75.94 kB)

 

PODMIENKY DOCHÁDZKY DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa do MŠ v prípade:

 • ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa  neumožňuje jeho prijatie do kolektívu detí,
 • ak je dieťa bledé, bolí ho bruško, má hnačku, zvracia,
 • keď má dieťa zelený výtok z nosa, hnisavý výtok z očíjačmeň na oku,
 • ak má dieťa dusivý, dráždivý kašeľ,
 • ak malo dieťa deň predtým teplotu 38º C a viac, prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
 • keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, osýpky), prijať ho iba s lekárskym potvrdením,
 • keď je dieťa napadnuté parazitmi (vši, mrle, hlísty) so sprievodnými príznakmi – svrbenie pokožky vo vlasovej časti, vŕtanie sa v nose, svrbenie v konečníku a pod.,
 • ak je dieťa bacilonosičom – prejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • ak dieťa nie je zdravotne spôsobilé – denne sa pomočuje, alebo má problém s udržaním stolice – (riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy do času úplného odstránenia problému). 
 • Ak je dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho pedagogický zamestnanec prijať do MŠ iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.

Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

1. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, v prípade, že:

a) dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,b) zákonný zástupca dieťaťa nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,

c) zákonný zástupca dieťaťa neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d) zákonný zástupca dieťaťa bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa,

e) predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

2. V písomnom upozornení, ktoré predchádza vydaniu rozhodnutia o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, musí byť zákonný zástupca upozornený na eventualitu, že ak sa situácia, ktorá sa považuje za porušovanie školského poriadku bude opakovať, riaditeľ školy využije svoju kompetenciu a rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a vydá o tom rozhodnutie.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní, ktoré vydá materská škola pri slávnostnej rozlúčke predškolákov.

 

 

 

 

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

 

Kalendár zberu odpadu

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21 22 23
24 25
26 27
28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Natur pack

Naturpack

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk

stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

IČO: 00687251

DIČ: 2021332302

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 2. 2024
zamračené 14 °C 7 °C
streda 28. 2. zamračené 12/8 °C
štvrtok 29. 2. polojasno 15/6 °C
piatok 1. 3. mierny dážď 12/8 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021