Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Zápis detí do MŠ

Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre
školský rok 2023/2024

 

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom určili  termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2023/2024.

 • Termín podávania žiadostí a zápisu:
  od 9. mája  do 12. mája 2023, od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 •  
 • Miesto podávania žiadostí: MŠ Zamarovce, Zamarovská 63, 911 05 Zamarovce

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy, kde má adresu trvalého pobytu (nie na trvalý pobyt jeho zákonných zástupcov). Ide o všeobecnú povinnosť ustanovenú školským zákonom.

Spádová materská škola sa určuje  len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je dostupné v materskej škole, na webovej stránke obce, prípadne webovej stránke MŠ – dokumenty a tlačivá).                          
 

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Bez tohto údaja sa bude žiadosť považovať za neúplnú. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.                                 
 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • vyjadrenie príslušného  zariadenia poradenstva a prevencie,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast na prijatie dieťaťa do materskej školy.

     Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:

 • do „bežnej“ materskej školy do triedy spolu s ostatnými deťmi,
 • do „bežnej“ materskej školy a jeho zaradenie do špeciálnej triedy,
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže materskú školu požiadať o individuálne vzdelávanie dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinnémôže materskú školu písomne požiadať o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov na nevyhnutne potrebný čas. K žiadosti priloží:

 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022  na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená  
  ( skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (skutočnosť možno preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (čestné vyhlásenie zákonného záastupcu v správnom konaní v prípade možnej prekážky - viď dokumenty a tlačivá).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (písomné vyhlásenie zákonného zástupcu v správnom konaní - viď dokumenty a tlačivá).  

Riaditeľka materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy.

 

Vydávanie rozhodnutí

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od  1. septembra 2023 vydá riaditeľka  rodičom / zákonným zástupcom osobne najneskôr do 30. júna 2023.

 

 Podmienky prijímania detí do MŠ
 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Na predprimárne vzdelávanie sa v súlade s § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  prijíma dieťa od troch rokov veku.
 

Ostatné podmienky rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určil riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radouradou školy aj podľa §5 ods. 14 zákona  č. 596/2003 Z.z. platného od 1. januára 2021:

  

Prednostne sa spravidla prijíma:

 • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci  Zamarovce
  podľa veku dieťaťa od najstaršieho
 • dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky
 • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky  
 • dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické návyky a sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • materská škola môže prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka (január 2024), ak to umožňuje kapacita MŠ  a dieťa dovŕši 3 roky najneskôr v marci 2024.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),   riaditeľ školy môže určiť len dočasné prijatie a vydať rozhodnutie na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý trvá spravidla tri mesiace.

V prípade, že materská škola nedokáže pre dieťa so ŠVVP zabezpečiť pedagogického asistenta a ani zákonný zástupca nemôže z oprávnených dôvodov zabezpečovať asistenciu, nebude dieťa do materskej školy prijaté, ak nejde o dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast (súhlas všeobecného lekára pre deti a dosrat s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – viď dokumenty a tlačivá) a informovaného súhlasu zákonného zástupcu (informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – viď dokumenty a tlačivá).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk

stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

IČO: 00687251

DIČ: 2021332302

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001

Aktuálne počasie

dnes, sobota 9. 12. 2023
slabé sneženie 1 °C -2 °C
nedeľa 10. 12. sneženie 2/-2 °C
pondelok 11. 12. rain and snow 2/1 °C
utorok 12. 12. mierny dážď 3/2 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021