Menu
Obec Zamarovce
ObecZamarovce

Zápis detí do MŠ

Oznámenie o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre
školský rok 2024/2025

 

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 o materskej škole v znení neskorších predpisov, riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom určili  termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2024/2025.

 • Termín podávania žiadostí a zápisu:
  od 13. mája  do 17.  mája 2024, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 • Miesto podávania žiadostí: MŠ Zamarovce, Zamarovská 63, 911 05 Zamarovce

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy, kde má adresu trvalého pobytu (nie na trvalý pobyt jeho zákonných zástupcov). Ide o všeobecnú povinnosť ustanovenú školským zákonom.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

 

 Podmienky prijímania detí do MŠ
 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

Ostatné podmienky rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určil riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radouradou školy aj podľa §5 ods. 14 zákona  č. 596/2003 Z.z. platného od 1. januára 2021:

  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú (§59 ods. 2 školského zákona):

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • a následne deti, ktoré majú právo na prijatie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka (zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa)
 • podľa veku dieťaťa:
 • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky  
 • dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické návyky a je primerane samostatné (dieťa nemá cumlík a plienky, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, oblečie si základné časti odevu, obuje sa) a sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 • materská škola môže prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka (január 2025), ak to umožňuje kapacita MŠ  a dieťa dovŕši 3 roky najneskôr v marci 2025.
 • Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - ŠVVP),   riaditeľ školy môže určiť len dočasné prijatie a vydať rozhodnutie na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý trvá spravidla tri mesiace.

V prípade, že materská škola nedokáže pre dieťa so zdravotným znevýhodnením zabezpečiť pedagogického asistenta a ani zákonný zástupca nemôže z oprávnených dôvodov zabezpečovať asistenciu, nebude dieťa do materskej školy prijaté, ak nejde o dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je dostupné v materskej škole, na webovej stránke obce / organizácie  - materská škola– dokumenty a tlačivá obec/organizacie/materska-skola/dokumenty-tlaciva/).                          

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Bez tohto údaja sa bude žiadosť považovať za neúplnú. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.                                 
 

Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením (ktoré si vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ŠVVP), zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • vyjadrenie príslušného  zariadenia poradenstva a prevencie,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast na prijatie dieťaťa do materskej školy.

     Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením:

 • do „bežnej“ materskej školy do triedy spolu s ostatnými deťmi,
 • do „bežnej“ materskej školy a jeho zaradenie do špeciálnej triedy,
 • do materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže materskú školu požiadať o individuálne vzdelávanie dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinnémôže materskú školu písomne požiadať o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov na nevyhnutne potrebný čas. K žiadosti priloží:

 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022  na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak:

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (písomné vyhlásenie zákonného zástupcu v správnom konaní - viď dokumenty a tlačivá obec/organizacie/materska-skola/dokumenty-tlaciva/).  

Riaditeľka materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy.

 

Vydávanie rozhodnutí

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od  1. septembra 2024 vydá riaditeľka  rodičom / zákonným zástupcom osobne najneskôr do 30. júna 2024.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast (súhlas všeobecného lekára pre deti a dosrat s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – viď dokumenty a tlačivá) a informovaného súhlasu zákonného zástupcu (informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – viď dokumenty a tlačivá).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Obec

VOĽBA PREZIDENTA SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

 

Kalendár zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4
5
6 7
8 9
10
11
12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22
23 24
25 26
27 28 29 30 31
1
2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

E-CYCLING

E-cycling

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Obecný úrad Zamarovce
Zamarovská 1/97
911 05 Zamarovce

Telefón: 032/6523582
Fax: 032/6523582
E-mail: zamarovce@obeczamarovce.sk

stavebnyurad@obeczamarovce.sk
web: www.obeczamarovce.sk

IČO: 00687251

DIČ: 2021332302

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0006 7207 0001

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 24/10 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 18/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 21/12 °C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r.2021